Kerketuinenweg 45

2544 CV Den Haag


2.500 m2

€ 100 /m2/jaar

Omschrijving

Algemeen
Een unieke mogelijkheid in het gebied Zichtenburg / Kerketuinen. Het object is gelegen op bedrijventerrein Zichtenburg. Samen met het aangrenzende bedrijventerrein Kerketuinen en Dekkershoek vormen ze een bedrijventerrein van formaat in Den Haag-Zuid. De objecten zijn gelegen aan de zuidwestkant van Den Haag op de rand van Loosduinen. Het gebied is goed te bereiken via de A4 en de N211. Daarnaast is het gebied strategisch gelegen tussen het centrum van Den Haag en het Westland.

De bedrijvigheid is lokaal en regionaal gericht en kenmerkt zich door een grote diversiteit aan bedrijvigheid met een sterke relatie met het Westland. Een groot deel van het gebied is opgenomen door autodealers, waaronder het merendeel bestaat uit gerenommeerde merken. Ook zien we dat er in beperkte mate detailhandel wordt toegestaan. De bestemming binnen het gebied is dan ook ruim te noemen.

Adres
Kerketuinenweg 45, 2544 CV Den Haag.

Oppervlakte
De totale oppervlakte van het gebouw bedraagt circa 2.500 m² VVO kantoorruimte.

Verdieping Oppervlakte in VVO
Begane grond 499,5 m²
1e verdieping 502,4 m²
2e verdieping 499,1 m²
3e verdieping 499,1 m²
4e verdieping 500,3 m²
Totaal 2.500,3 m²

Het object kan eventueel deels met een huurovereenkomst voor de 2e verdieping worden geleverd. De voorwaarden + termijnen dienen nader te worden uitgewerkt.

Parkeren
Het buitenterrein biedt in een gezamenlijke Vereniging van Eigenaars circa 33 parkeerplaatsen.

Vloerbelasting
De vloerbelasting van de kantoorruimte is 300 kg/m².

Kadastrale gegevens
Gemeente: s-Gravenhage
Sectie: M
Nummer:6509
Grootte: resp. 18 aren 15 centiaren
Omschrijving: BEDRIJVIGHEID (KANTOOR) WEGEN
Eigen grond.

HUURGEGEVENS
Huurprijs
De huurprijs voor de kantoorruimte en voor de parkeerplaatsen is als volgt:

Kantoorruimte
€ 100,- per m² per jaar.

Parkeerplaatsen
€ 450,- per plaats per jaar.

Bovengenoemde bedragen dienen te worden vermeerderd met de verschuldigde BTW.

BTW status
Verhuurder wenst te opteren voor een BTW belaste verhuur.

Huurder dient voor tenminste 90% met omzetbelasting belaste prestaties te verrichten. Indien huurder niet aan dit criterium voldoet, zal van rechtswege sprake zijn van een van omzetbelasting vrijgestelde verhuur.
In dit geval wordt de overeengekomen kale huurprijs, zonder de omzetbelasting, dusdanig verhoogd dat het voor de verhuurder ontstane financiële nadeel wordt gecompenseerd.

Servicekosten
De servicekosten zijn als voorschot bij vooruitbetaling verschuldigd, op basis van jaarlijkse nacalculatie.

De servicekosten bedragen € 35,- per m² per jaar, te vermeerderen met BTW.

Levering en diensten
In de servicekosten zijn onder andere de volgende leveringen en diensten inbegrepen:
-Gasverbruik inclusief vastrecht;
-Elektriciteitsverbruik inclusief vastrecht;
-Waterverbruik inclusief vastrecht;
-Onderhoud en periodieke controle van:
-Verwarmingsinstallatie(s);
-Luchtbehandelingsinstallatie(s);
-Hydrofoorinstallatie(s);
-Brandmelderinstallatie(s);
-Gebouwbewakingsinstallatie(s);
-Storingsmelderinstallatie(s);
-Schoonmaakkosten van de gemeenschappelijke ruimten, liften, beglazing buitenzijde alsmede
zonwering, het verwijderen van sneeuw en ijs, beglazing gemeenschappelijke ruimten, terrassen, parkeerkelder en/of terrein;
-Onderhoud lampen en buizen in gemeenschappelijke ruimten;
-Het (periodiek) schoonhouden en ontstoppen van goten, hemelwaterafvoeren;
-Administratiekosten ad 5% over de hierboven genoemde leveringen en diensten.


Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, op basis van de wijziging van het maand-prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-alle huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurprijsbetaling
Per kwartaal vooruit.

Oplevering
Het object is onder meer voorzien van de navolgende faciliteiten:

-Representatieve centrale entree;
-Entree d.m.v. tecs;
-Klimaat en verwarming d.m.v. all air volume systeem;
-Verlichting (500 lux en aanwezigheid detectie);
-Ventilatie (2*2,5 keer de ruimte inhoud);
-Afzuiging via TL-5 armaturen en separate afzuigroosters;
-Overwerk regeling per bouwlaag;
-Pantry per verdieping voorzien van koelkast;
-Heren- en damestoiletten per verdieping;
-Aangelegd en afgeschermd parkeerterrein;
-Kunststof kozijnen;
-Dubbele beglazing;
-Kabelgoten in de vloer;

Aanvaarding
In overleg

Zekerheidsstelling
Bankgarantie, ter grootte van 3 (drie) kalendermaanden huur en servicekosten, beiden te vermeerderen met BTW.

Huurovereenkomst
Huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 230a BW conform het model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) zoals op 30 januari 2015 vastgesteld en op 17 februari 2015 gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Den Haag en aldaar ingeschreven onder nummer 15/20, alsmede de daarbij behorende algemene bepalingen.

KOOPGEGEVENS
Koopsom
€ 2.495.000,- kosten koper.

Kosten
De kosten verbonden aan de eigendomsoverdracht, hieronder te verstaan de kosten van de koopovereenkomst en de transportakte, en eventueel verschuldigde overdrachts- en/of omzetbelasting over de onroerende zaak en eventueel verschuldigde omzetbelasting over de roerende zaken, zijn voor rekening van koper.

Aanvaarding
In overleg, edoch een spoedige levering is bespreekbaar.

Zekerheidsstelling
Tot meerdere zekerheid voor de nakoming van zijn verplichting zal koper een waarborgsom of een bankgarantie ter grootte van 10% van het transactiebedrag storten op rekeningnummer van de instrumenterend notaris of afgeven ten kantore van de instrumenterend notaris op uiterlijk 5 werkdagen na bereiken van wilsovereenstemming. De door koper gestelde waarborgsom/bankgarantie zal van rechtswege als boete verbeurd zijn ingeval koper in de nakoming van zijn verplichtingen tekortschiet.

Notaris
Nader door verkoper te bepalen.

Koopovereenkomst
Conform concept-koopovereenkomst opgesteld door instrumenterend notaris

Milieustatus
Met betrekking tot de milieukundige toestand van de bodem en het gebouw zijn eigenaar geen bijzonderheden bekend die schadelijk zouden kunnen zijn voor mens en milieu volgens de thans geldende maatstaven. Milieukundig onderzoek is recentelijk niet verricht. Koper komt, ten aanzien van de milieukundige toestand, geen andere aanspraken toe jegens verkoper, dan die, waarvan verkoper zich op grond van de wet niet kan exonereren.

Voor zover aan verkoper bekend, zijn in het object geen ondergrondse tanks voor het opslaan van vloeistoffen aanwezig. Verkoper is niet bekend met feiten die er op wijzen dat het object enige verontreiniging bevat die ten nadele strekt van het door koper beoogde gebruik, of die heeft geleid of zou kunnen leiden tot een verplichting tot schoning van het object, dan wel tot het nemen van andere maatregelen.

Voor zover aan verkoper bekend zijn in de onroerende zaak geen asbesthoudende stoffen/materialen aanwezig/verwerkt. Verkoper heeft gedurende de periode dat hij eigenaar/gebruiker was op of in de onroerende zaak geen asbesthoudende stoffen/materialen zijn aangebracht.

Erfdienstbaarheden/kettingbedingen/kwalitatieve verplichtingen
Koper dient al zulke bepalingen, al dan niet blijkend uit de openbare registers, expliciet te aanvaarden.

Locatie en bereikbaarheid

Locatie
Het kantoorgebouw is gelegen centraal op het bedrijventerrein Kerketuinen _ Zichtenburg.

Met het eigen vervoer vindt men met 5 autominuten via de Provinciale weg N211 directe aansluiting op het Rijkswegennet (A4 Den Haag _ Rotterdam).

Bereikbaarheid
De bereikbaarheid met eigen vervoer alsmede het openbaar vervoer is goed te noemen.

Auto
Met eigen vervoer via de A4 en de Veilingroute en de ringweg van Den Haag (Lozerlaan) is het object snel en zeer goed te bereiken.

Openbaar vervoer
Op loopafstand is de halte van tramlijn 4 gelegen, tramlijn 9 (halte De Dreef) en Stadsbuslijn 25 (halte Beresteinlaan/Hengelolaan).

Bestemming
De kantoorruimte valt binnen de bepalingen van het vigerende bestemmingsplan Bedrijventerrein Zichtenburg, Kerketuinen en Dekkershoek en heeft de bestemming 'bedrijf'.

Energielabel
De kantoorruimte beschikt over Energielabel C.

Courtage
Mocht door bemiddeling van Nadorp Bedrijfsmakelaars B.V. een transactie tot stand komen, dan zult u ons hiervoor geen courtage verschuldigd zijn.

Bovenstaande informatie is met zorg samengesteld en uit betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid ervan kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden. Deze informatie is uitsluitend bestemd voor geadresseerde. De projectinformatie is geheel vrijblijvend en geldt slechts als uitnodiging om in onderhandeling te treden.

Kenmerken

Overdracht
Huurprijs € 100 /m2/jaar
Huurconditie Per vierkante meter per jaar
Servicekosten € 35
Servicekosten conditie Per vierkante meter per jaar
Aanvaarding In overleg
Status Beschikbaar
Bouw
Hoofdfunctie Kantoorruimte
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwperiode 1991-2000
Oppervlakten
Oppervlakte 2.500 m2 (in units vanaf 500 m2)
Perceeloppervlakte Niet beschikbaar
Parkeergelegenheid
Parkeerplaatsen 33 niet-overdekte parkeerplaatsen
Parkeerkosten Vanaf € 450 per parkeerplaats per jaar (21\% BTW van toepassing)

Locatie

Contact opnemen

Onderwerp *

Laatst bekeken

Geen resultaten

Deskfinder